Uavhengig kontroll

Treng du uavhengig kontroll på ditt byggjeprosjekt? Vi har gjennom fleire år opparbeida oss gode rutinar for å effektivt gjennomføre uavhengige kontrollar.

Vi utførar ulike typar uavhengige kontrollar. Det tverrfaglege miljøet, gjer at vi sit med kompetanse til å kontrollere dei aller fleste  fagområda. Uavhengig kontroll er et overordna begrep for våtromskontroll og kontroll av lufttettleik, kontroll av konstruksjonstryggleik, bygningsfysikk, geoteknikk og branntryggleik. Sjå oversikt lenger nede på sida for å finne ut kva for kontrollar som gjeld for ditt tiltak.

For å effektivt gjennomføre våtromskontroll med kvalitet nyttar vi digitale sjekklister og nettbrett for dokumentering. Vi har gode rutinar for varsling av kontroll, dokumenthandtering og kontroll på byggjeplass. Vi strekkjer oss og jobbar for å oppretthalde god kommunikasjon med entreprenørane.

Kven treng uavhengig kontroll?

Etter plan og bygningslova § 24-1 skal ansvarleg prosjekterande og ansvarleg utførande ha system for kvalitetssikring. Det skal gjennomførast uavhengig kontroll av ansvarlege kontrollforetak når:

  1. Det føreligg viktige og kritiske område og oppgåver
  2. Kommunen krev det etter ei konkret vurdering

Tiltaksklasse 1

  • Våtromskontroll i nye bustadar
  • Måling av lufttettleik i nye bustadar

Merk at det nå berre gjennomførast våtromskontroll på nye bustadar. Dei to kontrollane gjeld også fritidsbustadar med meir enn ei bueining.

Tiltaksklasse 2 og 3

  • Bygningsfysikk
  • Konstruksjonstryggleik
  • Geoteknikk
  • Branntryggleik

Ta kontakt for eit tilbod.

Kontaktpersonar

Kontakt for kontrolloppdrag

Idar Hagen

Sivilingeniør
Mob: 91 58 98 79
E-post: idar@mulvik.no

Ingrid Solhaug Hovde

Sivilingeniør
Mob: 90 87 49 10
E-post: ingrid@mulvik.no

Knut Krøvel

Sivilingeniør
Mob: 47 48 20 72
E-post: knut@mulvik.no

Ove Rønning

Byggingeniør
Mob: 48 10 64 65
E-post: ove@mulvik.no

Margit Andrea Lidal

Prosjektingeniør Bygg
Mob: 91 99 15 36
E-post: margit@mulvik.no

Våre tenester