Planarbeid

Vi utarbeider reguleringsplanar for både private og profesjonelle aktørar. Dette kan være enkelttomter, større bustadområde, offentlege bygg, hyttefelt, industriområde med meir.

Visualisering er blitt ein viktig del av arealplanlegginga og utgjer difor eit satsingsområde for oss. Vi søkjer alltid å imøtekome kunden sine ønskje og utviklar prosjektet i høve gjeldande regelverk og rammer. I dette arbeidet legg vi stor vekt på ein tett og god dialog både med kunde og aktuell kommune.

Detaljeringsgrad vurderast frå prosjekt til prosjekt, men generelt gjennomfører vi planlegginga i 3D der stigning på vegar, VA-tekniske løysingar etc. vert vurdert. Dermed blir grunnlaget for seinare detaljprosjektering av tiltaket lagt allereie i planfasen.

Kontaktpersonar

Kontakt avdeling for planarbeid

Jan Magnus Ose

Prosjektingeniør / Planleggar
Mob: 95 18 48 75
E-post: jan@mulvik.no

Freya Urban

Areal- og samfunnsplanlegger
Mob: 95 52 44 11
E-post: freya@mulvik.no

Våre tenester