Planarbeid

Vi utarbeider reguleringsplanar for både private og profesjonelle aktørar – det være seg enkelttomter eller større bustadområde, hyttefelt, industriområde m.m.

Visualisering er blitt ein viktig del av arealplanlegginga og utgjer difor eit satsingsområde for oss. Vi søkjer alltid å imøtekome kunden sine ønskje og utviklar prosjektet i høve gjeldande regelverk og rammer. I dette arbeidet legg vi stor vekt på ein tett og god dialog både med kunde og aktuell kommune.

Detaljeringsgrad vurderast frå prosjekt til prosjekt, men generelt gjennomfører vi planlegginga i 3D der stigning på vegar, VA-tekniske løysingar etc. vert vurdert. Dermed blir grunnlaget for seinare detaljprosjektering av tiltaket lagt allereie i planfasen.

Kontaktpersonar

Kontakt avdeling for planarbeid

Andreas Standal Eikrem

Planlegging og administrasjon
Mob:
90 94 75 57
E-post:
andreas@mulvik.no

Jan Magnus Ose

Prosjektingeniør
Mob:
95 18 48 75
E-post:
jan@mulvik.no

Våre tenester