Infrastruktur

Dei fleste byggjeprosjekt krev ein plan for teknisk infrastruktur. Kommunalteknisk avdeling bistår med relevant prosjektering ihht gjeldande regelverk og tilpassa det enkelte prosjekt i kompleksitet og omfang.

Offentlege og private veg- og VA-anlegg, bustadfelt, hyttefelt, vindmølleparkar, massetak, beskrivelsar, kraftverk, masseberekning, maskinstyringsmodellar m.m. er døme på aktuelle prosjekt.

Vi tilbyr behovsretta tenester i alle fasar av prosjektet frå ide, skisseprosjekt, forprosjekt, kalkyler, detaljprosjekt, søknad og byggeleiing.

Ved prosjektering av kommunaltekniske anlegg kan det vere behov for supplerande innmålingar og utstikking. Slike tenester kan utførast av vår landmålingsavdeling.

Innanfor dette fagområdet har vi følgande relevante godkjenningar fra Dibk

– Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3Prosjektering av Lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 2
– Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 3
– Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 2
– Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3
– Prosjektering av Vannforsynings-, avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 3
– Prosjektering av Veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
– Kontroll av Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2

Kontaktpersonar

Avdeling for infrastruktur

Jan Magnus Ose

Prosjektingeniør
Mob:
95 18 48 75
E-post:
jan@mulvik.no

Tore Liaskar

Prosjektingeniør
Mob:
41 69 76 25
E-post:
tore@mulvik.no

Våre tenester