Infrastruktur

Dei fleste byggjeprosjekt krev ein plan for teknisk infrastruktur. Kommunalteknisk avdeling bistår med relevant prosjektering i henhold til gjeldande regelverk og tilpassa det enkelte prosjekt i kompleksitet og omfang.

Offentlege og private veg- og VA-anlegg, bustadfelt, hyttefelt, vindmølleparkar, massetak, beskrivelsar, kraftverk, masseberekning, maskinstyringsmodellar m.m. er døme på aktuelle prosjekt.

Vi tilbyr behovsretta tenester i alle fasar av prosjektet frå ide, skisseprosjekt, forprosjekt, kalkyler, detaljprosjekt, søknad og byggeleiing.

Ved prosjektering av kommunaltekniske anlegg kan det vere behov for supplerande innmålingar og utstikking. Slike tenester kan utførast av vår landmålingsavdeling.

 

Kontaktpersonar

Avdeling for infrastruktur

Jan Magnus Ose

Prosjektingeniør / Planleggar
Mob: 95 18 48 75
E-post: jan@mulvik.no

Tore Liaskar

Prosjektingeniør
Mob: 41 69 76 25
E-post: tore@mulvik.no

Gunnar Ingvald Frøholm

Prosjektingeniør
Mob: 40 60 92 35
E-post: gunnar@mulvik.no

Våre tenester