Byggeleiing

Du som vil byggje, treng ein kompetent, engasjert og strukturert byggjeleiing! I Mulvik har vi lang erfaring innan kvalitetssikring, administrasjon og økonomistyring av prosjekt. Med lokal tilknyting og god kompetanse blir mellommenneskelege forhold og prosjektet godt ivareteke hjå oss.

Byggjeleiing omfattar kontrahering av entreprenørar og leverandørar for ulike roller i prosjektet, budsjettering og økonomistyring, framdriftsstyring, HMS-koordinering, samt behandling av ulike typar uforutsette behov undervegs. Byggjeleiar skal påpeike avvik og tilhøve som ikkje gjenspeglar god byggjeskikk. Mulvik har lang erfaring med byggjeleiing innan både små og store prosjekt, og vi jobbar for at nettopp ditt prosjekt vert gjennomført innan gjevne rammer.

Prosjektleiar

Prosjektleiar skal sikre at prosjektet når sine fastlagte mål, innan framdrift, budsjett og kvalitet. Vi har erfaring med å styre ulike typar  entrepriseformer, og som prosjektleiar vil vi vere byggherren sin næraste kontakt. Det viktigaste for oss som prosjektleiar er å skape verdiar for kunden.

Byggjeleiar

Byggjeleiar er rolla som har ansvaret for arbeidet sin gang på byggjeplassen og er tiltakshavar sin representant. Det som kjenneteiknar vår gode byggjeleiing, er å syte for framgang i prosjektet ved å få til god samhandling mellom entreprenørane på byggjeplass. Med breid kompetanse og 50 år i bransjen, tek vi på oss store og små byggje- og anleggsprosjekt.

Byggherreombod

Dersom prosjektleiar og byggjeleiar blir ivareteke av andre i prosjektet, for eksempel av totalentreprenøren, kan du som byggherre trenge eit byggherreombod. Byggherreombodet sin oppgåve er å ta hand om byggherren sine ynske, plikter og rettigheiter på byggje- eller anleggsplass. Hensikta er å sikre at totalentreprenøren leverer innan dei avtalte rammene.

Prosjekteringsleiar

I eit byggjeprosjekt trengs ein prosjekteringsleiar for å koordinere alle dei prosjekterande. Vi jobbar for god kommunikasjon og samarbeid, for å sikre at alt prosjekteringsmateriale blir levert til rett tid og standard. Vi kollisjonstestar underlaga frå dei ulike prosjekterande, for å sjå til at det er samhandling mellom plassering av dei ulike bygningskomponentane. På denne måten søkjer vi å bidra til mindre risiko og en sikrare prosjektkostnad for byggherre.

SHA-koordinator

Alle byggeprosjekt er unike! Derfor vil vi som SHA koordinator finne kva for risiko og utfordringar som kan finnast i ditt byggje- eller anleggstiltak. Det er krav i Byggherreforskrifta om at alle byggjeprosjekt må utpeike ein SHA-koordinator. Vi vil med eit skarpt auge ivareta tryggleik, helse og arbeidsmiljø på byggje- og anleggsplassen.

Ansvarleg søkjar

Byggebransjen er under stadig utvikling, og reglar rundt byggjesak kan vere kompliserte. I Mulvik har vi lang erfaring med rolla som ansvarleg søkjar. Vår erfaring i kombinasjon med dedikerte sakshandsamarar gjer at søknadane vi leverer er av ypparste kvalitet. For deg som byggherre, vil vi kunne være din representant ovanfor kommunen. Les meir om søknad her.

 

Kontaktpersonar

Kontakt for byggeleiing

Tore Liaskar

Prosjektingeniør
Mob: 41 69 76 25
E-post: tore@mulvik.no

Rune Wetterhus

Prosjektingeniør / Takstmann Norsk takst
Skadetakst, Prosjektledelse, Naturskade
Mob: 99 10 47 85
E-post: rune@mulvik.no

Idar Hagen

Sivilingeniør
Mob: 91 58 98 79
E-post: idar@mulvik.no

Våre tenester