Søknad

I dei fleste tilfeller ein ynskjer å gjere noko på ein eigedom, løyser ein eit krav om ein eller annan form for søknad til kommune og/eller stat. I samband med søknadsprosessen for dei ulike prosjekt hjelper vi utbyggar med dette, og kan bistå som rådgivar eller ansvarlig søkar frå idefase til ferdigattest og bruksløyve er gitt.

Eksempel på søknadar vi kan bistå med:

Søknad om løyve til tiltak

Plan og bygningslova med forskrifter fastsett kva tiltak som har søknadsplikt og kva krav som settast til søknader om tillatelse til dei forskjellige tiltaka. Eksempelvis bustad, garasje, ombyggingar med meir.

Søknad om dispensasjon

Dersom planlagte tiltak ikkje samsvarar med gjeldande bestemmelsar, kan vi gi råd i høve dette, og utarbeide dispensasjonsøknad. Dette skjer ofte i samråd med offentlege mynde.

Søknad om tiltak til Arbeidstilsynet

Gjeld for alle tiltak som skal berører eksisterande og framtidige arbeidsplassar.

Søknad om tiltak til Statens vegvesen

Gjeld for alle tiltak nærare enn 50 meter frå europaveg, riksveg eller fylkesveg, utanfor regulerte område.

Lista er ikkje uttømmande. Ta gjerne kontakt for bistand i ditt prosjekt.

Kontaktpersonar

Avdeling for Bygg og Konstruksjon / Planarbeid

Idar Hagen

Sivilingeniør
Mob:
91 58 98 79
E-post:
idar@mulvik.no

Knut Krøvel

Sivilingeniør
Mob:
47 48 20 72
E-post:
knut@mulvik.no

Ove Rønning

Byggingeniør
Mob:
48 10 64 65
E-post:
ove@mulvik.no

Ingrid Solhaug Hovde

Sivilingeniør
Mob:
90 87 49 10
E-post:
ingrid@mulvik.no

Andreas Standal Eikrem

Planleggar
Mob:
90 94 75 57
E-post:
andreas@mulvik.no

Våre tenester