Søknad

I samband med søknadsprosessen for dei ulike prosjekt hjelper vi utbyggar med dette, og kan bistå som rådgivar eller ansvarlig søkar frå idefase og forhåndskonferanse med kommunen til ferdigattest og bruksløyve er gitt. Vi har sentral godkjenning som ansvarleg søkar for alle typar tiltak opp til tiltaksklasse 2.

Søknad om løyve til tiltak

Plan og bygningslova med forskrifter (SAK10) fastsett kva tiltak som har søknadsplikt og kva krav som settast til søknader om tillatelse om tiltak. Ta gjerne kontakt for råd vedkomande dette.

Søknad om dispensasjon

Dersom planlagte tiltak ikkje samsvarar med gjeldande bestemmelsar, kan vi gi råd i høve dette, og utarbeide dispensasjonsøknad. Dette skjer ofte i samråd med offentlege mynde.

Søknad om tiltak til Arbeidstilsynet

Gjeld for alle tiltak som skal berører eksisterande og framtidige arbeidsplassar.

Søknad om tiltak til Statens vegvesen

Gjeld for alle tiltak nærare enn 50 meter frå europaveg, riksveg eller fylkesveg, utanfor regulerte område.

I samband med rolle som søkar i prosjekt har vi relevante sentral godkjenningar fra Dibk

– Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3

Våre tenester