Kommunalteknikk

 

Dei fleste byggjeprosjekt krev ein plan for teknisk infrastruktur. Kommunalteknisk avdeling bistår med relevant prosjektering ihht gjeldande regelverk og tilpassa det enkelte prosjekt i kompleksitet og omfang. Offentlege og private veg- og VA-anlegg, bustadfelt, hyttefelt, vindmølleparkar, massetak, beskrivelsar, kraftverk, masseberekning, maskinstyringsmodellar m.m. er døme på aktuelle prosjekt.

Vi tilbyr behovsretta tenester i alle fasar av prosjektet frå ide, skisseprosjekt, forprosjekt, kalkyler, detaljprosjekt, søknad og byggeleiing. 

Ved prosjektering av kommunaltekniske anlegg kan det vere behov for supplerande innmålingar og utstikking. Slike tenester kan utførast av vår landmålingsavdeling.

Innanfor dette fagområdet har vi følgande relevante godkjenningar fra Dibk:

Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3
Prosjektering av Lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 2
Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 3
Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 2
Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3
Prosjektering av Vannforsynings-, avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 3
Prosjektering av Veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
Kontroll av Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2

For andre godkjenningar sjå godkjenningsbevis frå Dibk her.

 

 

Kontakt avdeling for kommunalteknikk:

Jan Magnus Ose 
Tlf: 70 07 49 94
E-post:
jan@mulvik.no

Tore Liaskar 
Tlf: 70 07 49 95
Mob: 41 69 76 25
E-post:
tore@mulvik.no